network with insulated neutral

  • Обща политехника
  • електрическа мрежа с изолирана неутрална точка
199 допълнителни резултата:
ядр.absolutely neutralабсолютно неутрален
политех.acoustical networkакустична схема
политех.active four-terminal networkактивен четириполюсник
политех.adding networkсумираща схема
мин.aerial networkвъздухопроводна мрежа
политех.aerial networkвъздушна мрежа
политех.agrometeorological networkмрежа от агрометеорологични станции
политех.anti-indication networkтелеграфен филтър
политех.aperiodic networkапериодично звено
политех.astro-geodetic networkмрежа от опорни точки, определени по астрономогеодезични методи
политех.asymetrical four-terminal networkнесиметричен четириполюсник
политех.balanced networkуравновесена схема
политех.balanced two-terminal pair networkуравновесен четириполюсник
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.balancing networkсиметриращ четириполюсник
политех.balancing networkбалансова схема
политех.base networkосновна геодезична мрежа
политех.bilateral networkсхема, съставена от симетрични елементи
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge networkмостова схема
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.commutated networkпревключваща верига
политех.compensating networkизравняващ кръг
политех.compensation networkкоригиращо звено
изч.complimentary networkдопълнителна схема
политех.computer networkизчислителен комплекс
политех.conservative networkконсервативно звено
политех.constant networkсистема с неизменна константа на предаване
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.crossover networkразделителна верига
политех.dc neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
изч.decoding networkдекодираща схема
рад.decoupling networkразделителен филтър
политех.delay networkзакъснителна верига
политех.differentiation networkдиференцираща верига
политех.direct-current neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.distributed networkверига с разпределителни параметри
политех.distribution networkразпределителна мрежа
тех.district heating networkтопломрежа
политех.dividing networkразделителен филтър
политех.double-insulated conductorпроводник с двойна изолация
политех.dual networkсрещуположна схема
ел.earthed neutralзаземена неутрала
политех.earthed neutral systemсистема със заземена нула
политех.electric networkелектрическа мрежа
политех.electric networkчетириполюсник
политех.electric-network voltageмрежово напрежение
ел.electrically insulatedелектроизолиран
политех.electrically neutralелектронеутрален
политех.equalising networkкоригираща верига
политех.equivalent networkеквивалентна схема
политех.equivalent networkеквивалентен четириполюсник
политех.feedback networkверига за обратна връзка
политех.floating neutralнефиксирана неутрала
политех.fluid network analyiserанализатор за изследване на течението в тръбопроводна мрежа
политех.four-terminal networkчетириполюсник
политех.frequency-compensation networkчестотен коректор
политех.frequency-compensation networkверига за честотна корекеция
политех.frequency-dividing networkчестотно разделителни филтри
политех.frequency-weighting networkверига за честотна корекеция
ел.gas-insulatedелегазов
ел.gas-insulatedгазоизолиран
ел.gas-insulatedс елегаз
политех.gauge networkхидрометрична мрежа
политех.geodetic networkмрежа от опорни геодезични точки
ел.grounded neutralзаземена неутрала
стр.heat-insulatedтоплоизолиран
тех.heating networkтопломрежа
политех.highway networkпътна мрежа
политех.horizontal control networkтриангулационна опорна мрежа
insulatedизолиран
стр.insulated glazing unitстъклопакет
ел.insulated hangerвисящ изолатор за проводници
политех.integrating networkинтегрираща верига
политех.integro-difterentiating networkинтегродиференциращ кръг
interlaced networkмногоконтурна мрежа
политех.irrigation networkнапоителна мрежа
рад.iterated networkверижен филтър
тлф.junction networkместна мрежа
политех.junction networkвъзлова мрежа
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.ladder networkверижна линия
политех.ladder networkверижен четириполюсник
политех.lag networkапериодично звено
политех.lattice four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.lead networkфорсиращ четириполюсник
политех.lead networkизпреварващ кръг
политех.lead network coefficientкоефициент на фазоизпреварващо звено
политех.lead-lag networkинтегродиференциращ кръг
тех.levelling networkнивелачна мрежа
ел.line-to-neutralфазен
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
тлф.local networkместна мрежа
политех.long-distance networkмеждуселищна мрежа
политех.lorry with heat-insulated vanизотермичен фургон
политех.loudspeaker-dividing networkразделителен филтър на високоговорителен агрегат
политех.lumped networkверига със съсредоточени параметри
политех.main networkглавна мрежа от геодезични точки
политех.matching networkсъгласуваща верига
ак.mechanical networkмеханична схема
политех.mesh networkмрежова верига
политех.mineral-insulatedс неорганична изолация
политех.monitoring networkмрежа от станции за мониторинг
политех.multibranch networkразклонена мрежа
политех.multifeed networkмрежа със захранване в много точки
политех.multiloop networkмногоконтурна верига
политех.multiple-earthed neutralзаземена в няколко точки неутрала
networkрадиотранслационна мрежа
networkпокривам/обхващам с мрежа
networkмрежа, система
networkпредавам по радиотелевизионна транслационна мрежа
ел.networkверига
политех.networkполезна работа
мед.networkплексус
мед.networkплексусен
политех.network analyiserсхемен анализатор
политех.network analysisанализ на вериги
политех.network circuitсложен кръг
политех.network circuitразклонителна верига
политех.network densityгъстота на мрежа от метеорологични станции
политех.network elementмрежов елемент
политех.network feederмрежов фидер
политех.network frequencyмрежова честота
политех.network integratorмрежов интегратор
политех.network of chainsтриангулационна мрежа
геол.network of faultsмрежа на пукнатини
пат.network of patentsпатентен блок
политех.network synthesisсинтез на схема
политех.network systemразпределителна мрежа
политех.network transformerмрежов трансформатор
neutralбезпристрастен, неутрален в мнението/предпочитанията
neutralнеутрален
ел.neutralнеутрала
ел.neutralнулев проводник
зоол.neutralбезполов
политех.neutral abnormalityотклонение от режим, неводещо до аварийна ситуация
политех.neutral absorbentнеизбирателен филтър
политех.neutral absorberнеутрален светлофилтър
политех.neutral absorptionнеутрално поглъщане
политех.neutral absorptionнеизбирателно поглъщане
ел.neutral armatureнеполяризирана котва
тех.neutral atmosphereнеутрална среда
политех.neutral atomнеутрален атом
политех.neutral balanceнеутрално равновесие
ел.neutral conductorнеутрала
политех.neutral conductorнулев проводник
политех.neutral diffuseнеутрален разсейвател
ел.neutral earthingзануляване
политех.neutral equilibriumбезразлично равновесие
политех.neutral fieldнеутрално поле
политех.neutral filterнеутрален филтър
политех.neutral flameнеутрален пламък
ел.neutral groundingзануляване
ел.neutral instabilityнестабилност на нулевата точка
мех.neutral layerнеутрален слой
политех.neutral ligandнеутрален лиганд
мех.neutral lineнеутрална линия
политех.neutral mesonнеутрален мезон
политех.neutral oilнеутрално масло
политех.neutral phaseнеутрална фаза
политех.neutral planeнеутрален слой
политех.neutral planeнеутрална равнина
политех.neutral pointнеутрална точка
политех.neutral positionнеутрално нулево положение
политех.neutral relayнеутрално реле
политех.neutral sodaнеутрална сода
политех.non-planar four-terminal networkнепланарен четириполюсник
политех.o-sect ion four-terminal networkо-образен четириполюсюник
политех.one-port networkдвуполюсник
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.parallel-t networkсдвоено т-звено
политех.passsive four-terminal networkпасивен четириполюсник
политех.peaking networkсхема за повдигане на честотната характеристика
политех.phase-compensating networkфазокомпенсираща верига
политех.phase-shifting networkфазоизмерващ кръг
политех.phase-splitting networkфазоразделителна верига
политех.phasing networkфазираща схема
политех.pi four-terminal networkп-образен четириполюсник
политех.pilot-wire controlled networkмрежа, управлявана от контролен проводник
политех.planar networkравнинна мрежа
политех.plastic-insulated cableкабел с пластмасова изолация
геод.polygonal networkполигонометрична мрежа
политех.polymer networkполимерна мрежа
power networkелектроенергийна мрежа
политех.primary-distribution networkглавна разпределителна мрежа
политех.pulse-forming networkверига за формиране на импулси
политех.radio networkрадиомрежа
политех.railway networkжелезопътна мрежа
политех.reciprocal networkсрещуположна мрежа
изч.recognition networkразпознавателна мрежа
политех.recurrent networkверижна схема
политех.relay networkрелейна верига
политех.resistance networkверига от чисти съпротивления
политех.resistance networkзатихвател
политех.scheduling networkсхема на календарен план
политех.secondary distribution networkвторична разпределителна мрежа
политех.secondary neutral gridмрежа от нулеви проводници
добави значение или превод тук