wool-staple

  • Текстилна промишленост
  • качество на вълна
51 допълнителни резултата:
политех.acetate staple fibreацетатно щапелно влакно
политех.animal woolестествена вълна
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.bat woolвлакнеста набивка
политех.bat woolвата
политех.bolt stapleухо на болт
текст.cashmere woolкашмирска вълна
политех.cinder woolшлакова вълна
политех.cinder woolшлакова вата
политех.collodion woolколодиев памук
политех.collodion woolпироксилин
политех.combed woolкамгарна вълна
cotton woolсуров памук
политех.cotton woolпамучна вата
политех.crimp-set stapleщапелно влакно с трайна къдравост
политех.forest woolдървесинно влакно
политех.forest woolдървесна вълна
политех.half-woolполувълна
текст.loose-wool dyeing machineмашина за боядисване на влакна
политех.matted woolзатепана вълна
политех.metal woolметална вата
политех.mineral woolминерална вълна
политех.mineral woolминерална вата
политех.pointed stapleскоба със заострени краища
политех.salamander woolазбестово влакно
политех.slag woolшлакова вълна
политех.slag woolшлакова вата
полигр.stapleтелена скоба
текст.stapleщапел
текст.stapleщапелен
ел.stapleкрепежна скоба
мин.stapleгезенк
политех.stapleщапелно влакно
политех.stapleстяга, ухо
политех.stapleклема
политех.stapleслагам скоба
политех.staple fibreщапелно влакно
канц.staple removerантителбод
политех.steel woolфина стоманена стружка
политех.steel-wool filterфилтър от стоманени стружки
wad of cotton-woolпамуче
полигр.wire stapleтелена скоба
текст.woolвълна
политех.woolвата
политех.woolвълнен
политех.wool fatвълнена мазнина
политех.wool fatланолин
политех.wool fleeceвълнено руно
текст.wool oilпредачно масло
политех.wool yarnвълнена прежда
добави значение или превод тук