self-help

  • самопомощ
200 допълнителни резултата:
рел.a self-styled prophetюрод
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
политех.coefficient of self-inductanceкоефициент на самоиндукция
encystment of the selfсамоизолация
политех.equalizing self-inductionдонастройваща самоиндукция
go through self-dissolutionсаморазпускам се
go through self-dissolutionсаморазпускам се
helpсредство, спасение, подкрепа
helpпомощник, наемен работник, прислуга
helpпомагам, оказвам помощ/съдействие, съдействам
helpпомощ
политех.negative self-regulationотрицателно самоизравняване
политех.non-self maintained dischargeйонизационен ток
политех.non-self maintained dischargeнесамостоятелен разряд
маш.non-self-operating headнесамодействуваща силова глава
политех.positive self-regulationположително самоизравняване
selfеднакъв, от същия цвят/материал
selfедноцветно цвете/животно
selfедноцветен
selfсобствена личност, (собствено) аз
selfсамият
selfчист, без примес
selfегоизъм, лична изгода
selfсамият аз, мен самият (разг.)
selfсъщност, същина
фил.selfсамост
текст.self actorселфактор
политех.self alignmentсамоцентриране
политех.self alinementсамоцентриране
политех.self automaticallyсамонагаждане
политех.self automaticallyсамонагаждащ се
политех.self automaticallyсамоцентроващ се
тех.self checkсамопроверяващ се
тех.self checkсамопроверяващ се
соц.self conceptсебеоценка
соц.self conceptсамооценка
софт.self extractсаморазархивирам се
софт.self extractсаморазархивирам се
политех.self heterodyneавтодин
политех.self heterodyneендодин
политех.self oscillatorавтогенератор
self-absorptionсамовглъбяване
физ.self-absorptionсамопоглъщане
психол.self-absorptionегоцентризъм
психол.self-accountсамоотчет
self-actingсамодействащ
политех.self-actingавтоматичен
политех.self-acting clutchавтоматичен съединител
политех.self-acting controlпряко регулиране
политех.self-acting feedавтоматично подаване
политех.self-acting feedсамоход
политех.self-acting latheуниверсален струг с механично подаване
политех.self-acting lubricatorавтоматична масльонка
текст.self-acting needleезичкова игла
политех.self-acting valveавтоматичен вентил
политех.self-actuated controllerрегулатор с пряко действие
политех.self-actuated regulatorрегулатор с пряко действие
политех.self-adaptingсамонастройващ се
политех.self-adapting systemсамоадаптираща се система
политех.self-adherentсамолепещ се
тех.self-adhesiveсамозалепващ се
тех.self-adhesiveсамозалепващ
мат.self-adjoinedсамоспрегнат
тех.self-adjustсамонастройвам се
тех.self-adjustсамонастройвам се
тех.self-adjust self-regulatingсаморегулирам се
политех.self-adjustable bearingсамонагаждащ се лагер
тех.self-adjustingсаморегулирам се
тех.self-adjustingсаморегулирам се
политех.self-adjustingсаморегулиращ
политех.self-adjustingсамоцентриращ
политех.self-adjustingсаморегулиране
политех.self-adjustingсамоцентриране
политех.self-adjusting arc weldingмеханизирано електродъгово заваряване със саморегулиране на дъгата
политех.self-adjusting systemсамонастройваща се система
ел.self-adjustmentсамонастройка
юр.self-adjustmentсаморегулиране
мед.self-administrationсамолечение
мин.self-advancing supportподвижен крепеж
рекл.self-advertisementавтореклама
рекл.self-advertisingавтореклама
соц.self-affirmationсебеутвърждаване
тех.self-aligningсамонагаждащ се
тех.self-aligningсамонагаждащ се
политех.self-aligningсамоцектроващ се
политех.self-aligningсамонагаждане
политех.self-aligningсамоцентриране
политех.self-aligning bearingсамонагаждащ се лагер
политех.self-aligning couplingсамонагаждащ се съединител
соц.self-appraisalсебеоценка
соц.self-appraisalсамооценка
соц.self-assertionсебеутвърждаване
соц.self-assessmentсебеоценка
соц.self-assessmentсамооценка
self-assuranceапломб
соц.self-attitudeсебеоценка
соц.self-attitudeсамооценка
политех.self-balancingавтоматично компенсиране
политех.self-balancingсамоуравновесяващ се
политех.self-balancingавтоматично компенсиращ се
политех.self-balancingсамоуравновесяване
изм.self-balancing bridgeсамоуравновесяващ се мост
политех.self-balancing manometerпръстеновиден манометър
политех.self-balancing potentiometerавтоматичен потенциометър
политех.self-balancing systemсамоуравновесяваща се система
политех.self-balasted mercury lampлампа със смесена светлина
с. с.self-binderжетварка-сноповръзвачка
тех.self-bleedingсамообезвъздушаващ се
тех.self-bleedingсамообезвъздушаващ се
рад.self-blocking oscillatorблокинг-генератор
политех.self-brakingсамоспиращ се
политех.self-brakingсамозадържащ се
политех.self-capacitanceсобствен капацитет
self-careсамопомощ
политех.self-catchingсамоспиращ се
политех.self-catchingсамозадържащ се
политех.self-catchingавтоматично спиране
соц.self-categorisationсамокатегоризация
соц.self-categorisationсебеопределяне
соц.self-categoriseсебеопределям се
ам.self-categorizationсебеопределяне
соц.self-categorizationсамокатегоризация
соц.self-categorizeсебеопределям се
мин.self-cementing fillвтвърдяващо се запълване
self-censorshipавтоцензура
психол.self-centerednessегоцентризъм
политех.self-centeringсамоцентриращ се
политех.self-centeringсамоцентроване
политех.self-centering chuckсамоцентриращ патронник
политех.self-changing gearмеханизъм за автоматично превключване на предавка
тех.self-checkсамопроверка
политех.self-checking codeсамоконтролиращ се код
тех.self-clarificationсамоочистване
тех.self-cleaningсамопочистващ се
тех.self-cleaningсамопочистващ се
тех.self-cleaningсамоочистващ се
тех.self-cleaningсамоочистване
тех.self-cleaningсамоочистващ се
политех.self-cleaningсамопочистване
ел.self-cleaning contactсамозачистващ се контакт
политех.self-cleaning filterсамопочистващ се филтър
политех.self-clearing carсаморазтоварващ се вагон
тех.self-closingсамозатварящ се
тех.self-closingсамозатварящ се
политех.self-closingсамовключващ се
политех.self-closing nozzleдюза със затварящо устройство
политех.self-closing valveавариен вентил
тех.self-compensationсамокомпенсация
тех.self-compressionсамокомпресия
мат.self-con jugateсамоспрегнат
фил.self-conceptсамост
self-confidenceсамоувереност
self-consciousсамосъзнателен
self-consciousnessстеснителност, стеснение, смущение
политех.self-consistentнепротиворечив
политех.self-consistentсамосъгласувано поле
политех.self-containedавтономен
политех.self-containedнезависим, самообслужващ се
политех.self-contained cellавтономен производствен модул
политех.self-contained instrumentавтономен уред
политех.self-contained motor driveзадвижване от индивидуален двигател
политех.self-contained ornamentсамостоятелен орнамент
политех.self-contained stationавтономна станция
политех.self-contained supplyавтономно захранване
политех.self-contained systemавтономна система
политех.self-contained unitвзаимозаменяем блок
политех.self-contained unitсамодействувща силова глава
политех.self-contained unit headсамодействуваща силова глава
self-controlсамообладание, самоконтрол
политех.self-controlсаморегулиране
тех.self-cooledсамоохлаждащ се
политех.self-cooledс естествено охлаждане
политех.self-cooled transformerтрансформатор с естествено охлаждане
тех.self-coolingсамоохлаждащ се
изч.self-correctingсамокоригиращ се
политех.self-correcting codeсамокоригиращ се код
нар.self-criticallyсамокритично
self-criticismсамокритика
политех.self-curingсамовтвърдяващ се
тех.self-deaeratingсамообезвъздушаващ се
тех.self-deaeratingсамообезвъздушаващ се
self-declarationсамодекларация
self-declaredсамопровъзгласявам се самопровъзгласил се
self-declaredсамопровъзгласявам се самопровъзгласил се
self-defenceсамозащита, самоотбрана
политех.self-definingсамоопределяем
изч.self-defining termсамоопределяем член
self-deleteсамоизтривам се
self-deleteсамоизтривам се
self-denialсебеотрицание
self-dependenceсамостоятелност
self-descriptionсамоописание
self-destructionсаморазруха
self-determinationсебеопределяне
self-developmentсаморазвитие
self-devotionсебеотрицание
тех.self-diagnosisсамодиагностика
тех.self-diagnosisсамодиагностициране
тех.self-diagnosticсамодиагностичен
тех.self-diagnosticсамодиагностика
добави значение или превод тук