barrage cell

  • Обща политехника
  • вентилен фотоелемент
195 допълнителни резултата:
политех.accumulator cellакумулаторен елемент
политех.accumulator cellакумулаторна клетка
политех.acoustooptic cellакустооптична клетка
мед.adventitial cellперицит
мин.air barrageнадлъжна преграда
обог.air cellаеролифтна флотационна машина
политех.air-cell batteryбатерия от елементи с въздушен деполяризатор
политех.air-cell chamberвъздушна камера
политех.aluminium-cell rectifierалуминиев токоизправител
цит.amebocytic cellамебоцит
цит.amoebocytic cellамебоцит
политех.balloon barrageпротивосамолетно заграждане от балони
мед.band cellпръчкоядрена клетка
barrageзаграждение
barrageзаграждане
barrageбараж, преграждане
barrageбент, яз
политех.barrage jammingзаградителен смущение
политех.barrage photocellфотоелемент с преграждащ слой
политех.barrage photocellвентилен фотоелемент
политех.barrier-film cellвентилен фотоелемент
политех.barrier-layer cellвентилен фотоелемент
онк.basal cell cancerбазалиома
онк.basal cell carcinomaбазалиома
политех.battery cellелемент от батерия
политех.battery-cell plugтапа за акумулаторен елемент
политех.bichromate cellелемент със сярна киселина и калиев бихромат
изч.binary location cellдвоична клетка
мед.bipolar cellбиполярна клетка
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
политех.blocking-layer cellвентилен фотоелемент
политех.bomb cellотделение за бомби
мед.bone cellостеоцит
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.bridge the cellсъедчняване през акумулатор
обог.bubble cellпенна камера
мед.burr cellшистоцит, шлемовидни клетки
ел.calomel half-cellкаломелов поуелемент
политех.calomel half-cellкаломелов електрод
ел.capability of cellмощност при късо съединение на елемент
политех.carbon cellвъгленов елемент
мед.cartilage cellхондроцит
анат.cartilaginous cellхондроцит
cellкилийка на восъчна пита
cellкилия
cellпартийна ядка/ядро
cellстаичка, колиба (на отшелник)
елн.cellелемент
биол.cellклетка
тех.cellелектролизер
тех.cellкамера, кутия
тех.cellелектролизьор
тех.cellкювета
политех.cellсекция, отсек, камера
воен.cellмалка бойна група
ел.-хим.cellелектролизерен
политех.cell boxбатерийна кутия
авт.cell computerкомпютър за управление на производствен модул
политех.cell connectorмеждуедементен съединител
биол.cell cultureклетъчна култура
биол.cell cycleклетъчен цикъл
cell deathклетъчна смърт, некробиоза
политех.cell liquidелектролитен разтвор
политех.cell mountingблоков монтаж
биол.cell signalingклетъчна сигнализация
биол.cell wallклетъчна стена
биол.cell-division cycleклетъчен цикъл
мед.chromophobe cellхромофобна клетка
обог.cleaner cellфлотационна пречиствателна машина
политех.closed cellсъс затворени пори
политех.closed-cell foamпенопласт със затворени пори
политех.conductivity cellдвойка електроди за измерване на електролитната проводимост
анат.cone cellколбичка
политех.cupreous-oxide cellмедноокисен фотоелемент
обог.deep air cellдълбока аеролифтна флотационна машина
обог.deep-cell machineдълбока аеролифтна машина
политех.diaphragm cellдиафрагмен електролизьор
политех.diffusion cellдифузьор
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
мед.egg cellяйцеклетка
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
тех.electrolytic cellелектролизер
тех.electrolytic cellелектролизьор
политех.electrolytic cellелектролитна клетка
политех.electrolytic cellелектролизьор, електролитна вана
ел.-хим.electrolytic cellелектролизерен
политех.elementary cellелементарна клетка
политех.emission cellемисионен фотоелемент
мед.enamel cellамелобласт
мед.eukaryotic cellеукариотна клетка
политех.filter cellфилтърен елемент
политех.fire barrageпротивопожарна преграда
обог.floatation cellфлотационна машина
политех.foam cellпора в пеноматериал
политех.fuel cellгоривен елемент
политех.fuel cellгоривна клетка
политех.galvanic cellгалваничен елемент
мед.germ cellгамета
мед.hairy-cell leukaemiaкосматоклетъчна левкемия, трихолевкемия
мед.hairy-cell leukemiaкосматоклетъчна левкемия, трихолевкемия
half-cellполуклетка
ел.half-cellполуелемент
политех.half-cellсравнителен електрод
политех.head cellглавен дифузьор
авто.hydrogen fuel cell vehicleводородомобил
ел.hydrogen half-cellводороден полуелемент
мед.lacunar cellлакунарна клетка
политех.leakproof cellхерметична батерия
политех.light cellфотоелемент
политех.light cellфоточувствителна клетка
политех.light-sensitlve cellфотоелемент
политех.light-sensitlve cellфоточувствителна клетка
политех.load cellдинамометричен датчик
политех.machine tool cellавтоматизиран производствен модул от металорежещи машини
политех.machining cellавтоматизиран производствен модул от металорежещи машини
политех.manufacturing cellавтоматизиран производствен модул
политех.manufacturing cellпроизводствена клетка
обог.mat-type cellпневматична флотационна машина с неподвижно поресто дъно
mean cell volumemean corpuscular volume
политех.measurement cellмерителен модул
изч.memory cellклетка на памет
политех.mercury cellживачен елемент
политех.oil-cell bottomутайник на маслен ревервоар
политех.open-cell foamпенопласт с отворени пори
биол.packed cell volumeхематокрит
тех.photo cellфотоклетка
политех.photoacoustic cellфотоакустична клетка
политех.photoconducting cellфоторезистор
политех.photoconductive cellфоторезистор
политех.photoelectric cellфотоклетка
политех.photoelectric cellфотоелемент
политех.photoelectrochemical cellфотоелектрохимична клетка
политех.photoemissive cellемисионен фотоелемент
политех.photoresistance cellфоторезистор
политех.photoresistive cellфоторезистор
политех.photovoltaic cellфотоелемент с преграждащ слой
политех.photovoltaic cellвентилен фотоелемент
политех.photronic cellмедноокисен фотоелемент
мед.plasma cellплазмоцит
мед.plasma cell tumorплазмоклетъчен тумор
политех.portable cellпреносим токозахранващ елемент
политех.pressure cellдатчик за налягане
политех.primary cellпървичен елемент
биол.prokaryotic cellпрокариотна клетка
изч.protected cellзащитена клетка
политех.protected solar cellслънчев елемент със защитно покритие
политех.quartz solar cellкварцов слънчев елемент
пчел.queen cellматочник
обог.re-treatment cellпречиствателна флотационна машина
мед.red blood cellеритроцит, червена кръвна клетка
мед.red cell distribution widthвариране на еритроцитите в зависимост от техния обем
политех.reference cellсравнителна кювета
мед.renal cell cancerтумор на Гравиц
политех.robotized cellроботизиран производствен модул
анат.rod cellпръчица
мед.rod nuclear cellпръчкоядрена клетка
обог.scavenger floatation cellконтролна флотационна машина
мед.Schwann cellШванови клетки
политех.secondary cellвторичен елемент
мед.segmented cellсегментоядрена клетка
мед.segmented nuclear cellсегментоядрена клетка
политех.selenium cellселенов фотоелемент
политех.selenium cellселенова клетка
политех.self-contained cellавтономен производствен модул
политех.self-frigidizing solar cellсамозатвърдяващ се елемент на слънчева батерия за захранване
обог.shimming cellаеролифтна флотационна машина с едностранно разтоварване на пяната
мед.sickle cellдрепаноцит, сърповидна клетка
мед.sickle cell diseaseсърповидно-клетъчна анемия
политех.smoke barrageдимна завеса
политех.sodium cellелектролизьор за получаване на метален натрий
тех.solar cellсоларна клетка
тех.solar cell arrayредица от слънчеви панели, наредени един до друг
тех.solar cell arrayслънчева батерия
тех.solar-cell batteryслънчева батерия
мед.spur cellакантоцит
мед.stab cellпръчкоядрена клетка
политех.standard cellстандартен елемент
биол.stem cellстволова клетка
ел.storage cellакумулаторен елемент
изч.storage cellклетка на памет
мед.target cellкодоцит, таргетна клетка
политех.thallofile cellталиев фотоелемент
политех.three-electrode cellфотоелемент с управляема решетка
политех.transmitter-blocker cellантенен превключвател 'приемане-предабане'
обог.unit cellеднокамерна флотационна машина
политех.unit cellелементарна клетка
политех.unit-cell parameterпараметър на елементарна клетка
политех.vaulting cellсвод
политех.voltaic cellгалваничен елемент
политех.waveguide cellвълноводна клетка
мед.white blood cellлевкоцит
политех.work cellпроизводствен модул
политех.zink-iron cellжелязно-никелов елемент
биол.еukaryotic cellеукариотна клетка
добави значение или превод тук