water on the chest

  • Медицина
  • хидроторакс
200 допълнителни резултата:
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.activated waterоблъчена вода
политех.aerated waterгазирана вода
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.air-water interfaceграница 'въздух-вода'
политех.alkaline waterалкална вода
политех.ammonia waterамонячна вода
политех.atmospheric waterатмосферна вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.backwash waterпромивна вода
политех.baryta waterбаритова вода
кораб.bilge waterтрюмна вода
политех.bleed waterразреждаща вода
църк.blessing of waterводосвет
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
политех.bromine waterбромна вода
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
carbonated waterгазирана вода
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
chestсандък, ракла, шкафче, ковчеже
chestкаса, ковчежничество, фондове, пари
мед.chestторакс, гръден кош
сп.chest expanderекспандер
аерон.chest-to-back accelerationускорение по посока гърди-гръб
политех.chest-to-back accelerationположително надлъжно ускорение
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.chlorine waterхлорна вода
тех.circulating waterводоциркулационен
политех.circulating waterциркулационна вода
политех.circulation waterциркулационна вода
политех.city waterвода от градския водопровод
политех.clear waterчиста вода
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.coastal waterбрегови води
политех.combined waterсвързана вода
политех.condensation waterкондензационна вода
политех.condensation waterкондензат
политех.condensed waterкондензационна вода
хим.constitutional waterконституционна вода
политех.conveying waterтранспортираща вода
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.coordination waterкоординирана вода
политех.crystallization waterкристализационна вода
политех.dammed waterподприщена вода
политех.day waterповърхностна вода
политех.dead waterзастояла вода
политех.decomposition waterактивна вода
политех.delivery of waterводоснабдяване
политех.desalinated waterобезсолена вода
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.devil waterотпадъчен разтвор
политех.distant waterоткрито море
политех.distilled waterдестилирана вода
политех.domestic waterпитейна вода
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
хидр.downstream waterдолен биеф
drinking waterвода
политех.drinking waterпитейна вода
политех.drinking waterвода за пиене
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.earthy waterтвърда вода
политех.effluent waterфилтрат
политех.effluent waterизтичаща вода
политех.efflux of waterразход на вода
политех.entrained waterувлечена вода
геол.erosion by waterразмив
политех.feed waterпитателна вода
политех.feed water heaterекономайзер
политех.feed water heaterнагревател за питателна вода
политех.feed-water pipingзахранващ водопровод
fizzy waterгазирана вода
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.fleet waterплитчина
политех.flood waterвисока вълна
политех.flood waterвисоки води
политех.flood waterводи от наводнение
политех.flood waterпоройна вода
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foul-waterмръсна вода
политех.free waterгравитационна вода
политех.free waterсвободна вода
политех.free water levelниво на свободната водна повърхност
политех.free water surfaceсвободна повърхност на водата
fresh waterвода
политех.fresh waterпрясна вода
fresh-waterпресноводен
политех.gravity water wheelналивно водно колело
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
политех.gritty waterабразивна вода
политех.ground waterподпочвена вода
политех.ground water run-offоттичане на подпочвени води
геол.ground-water elevationниво на грунтовите води
политех.ground-water lineниво на подпочвените води
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
политех.ground-water tableниво на подпочвените води
политех.gum waterводен разтвор на гуми арабикум
политех.hard waterтвърда вода
хидр.head of waterводен напор
хидр.head waterгорен биеф
хидр.head waterгорен хоризонт на водата
политех.heavy waterтежка вода
политех.heavy water reactorреактор с тежка вода
политех.heavy-water moderatorзабавител с тежка вода
хидр.high waterгорен биеф
политех.high waterпълноводност
политех.high waterвисоки води
политех.high water markниво на високи води
политех.high-water flowводно количество при високи води
хидр.high-water levelхоризонт при високи води
политех.high-water lineлиния на водното ниво при високи води
holy waterвода
рел.holy waterсвета вода
тех.hot waterводогреен
тех.hot-waterводогреен
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.hot-water heatingводно отопление
политех.hot-water radiatorрадиатор за воден отопление
политех.hot-water stoveуред за водно отопление
политех.hot-water supplyснабдяване с топла вода
политех.household water heaterбитов нагревател за вода
обог.hutch waterпромивна вода
политех.hydration waterхидратационна вода
политех.impotable waterнегодна за пиене вода
политех.impounded surface waterзастояла повърхностна вода
industrial waste waterпромишлена отпадъчна вода
industrial waterпромишлена вода
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
геол.ingress of waterводопроявление
политех.irrigation waterвода за напояване
политех.leakage waterвода от пропуски
ядр.light-waterлеководен
политех.light-water moderatorзабавител с обикновена вода
политех.lime waterтвърда вода
политех.lime waterваров разтвор
политех.lime waterваровита вода
политех.lime waterварно мляко
политех.lime water colourводна варова боя
метео.liquid-water contentводност
политех.low waterниски води
политех.low waterс ниско водно ниво
политех.low-water flowдебит при маловодие
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.main waterвода от водопроводната мрежа
make water-repellentхидрофобирам
making water-repellentхидрофобиране
политех.mean high waterсредно ниво на високи води
политех.mean low waterсредно ниво на ниски води
мин.mine waterруднична вода
mineral waterвода
Ministry of Environment and WaterМинистерство на околната среда и водите
политех.mixture waterвода за приготвяне на смес
политех.municipal water supplyкомунално водоснабдяване
политех.natural water waterестествена вода
политех.negative water hammerотрицателен хидравличен чук
политех.non-potable waterнегодна за пиене вода
геол.non-water-abundantневодообилен
геол.non-water-saturatedневодонаситен
политех.normal head water levelнормално водно ниво във водохранилище
тех.oil-water catcherводо-маслоотделител
политех.oil-water interceptorкаломаслоуловител
тех.oil-water separatorводо-маслоотделител
политех.oil-water separatorкаломаслоуловител
тех.oil-water trapводо-маслоотделител
политех.outlet waterотработила вода
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
физиол.passing waterуриниране
политех.perched waterкапилярни води
permeable to waterводопропусклив
сп.personal water craftскутер
тех.perviousness to water vaporsпаропропускливост
тех.perviousness to water vapoursпаропропускливост
политех.potable waterпитейна вода
политех.potable waterвода за пиене
политех.potable water supplyснабдяване с питейна вода
авто.potable water truckводоноска
политех.power waterвода под налягане
политех.power waterнапорна вода
политех.pressure water pipingнапорен водопровод
политех.quenching waterохлаждаща вода
политех.quenching waterвода за гасене
политех.quiescent waterзастояла вода
rain waterвода
политех.rain waterдъждовна вода
политех.raw waterнеомекотена вода
политех.recirculated water systemсистема за оборотно водоснабдяване
политех.recirculating water supplyоборотно водоснабдяване
политех.reclaimed waterоборотна вода
политех.recoverable underground water storageексплоатационни запаси на подпочвени води
политех.return waterвъзвратна вода за повторно използуване
политех.rinse waterвода за промиване
running waterвода
политех.running waterтечаща вода
политех.saline water conversionопресняване на вода
добави значение или превод тук