roofer

  • работник, който прави/поправя покриви
  • Обща политехника
  • работник по покривни работи
  • Строителство
  • покривчия
добави значение или превод тук