heat-insulated

  • Строителство, Техника
  • топлоизолиран
200 допълнителни резултата:
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.abstraction of heatтоплоотнемане
политех.activation heatтоплина на активиране
политех.admixture heatтоплина на смесване
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.blank heatпробна плавка
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.cherry-red heatтемпература на нагряване до вишневочервен цвят
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combustion heatтоплина на изгаряне
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.crystallization heatтоплина на кристализиране
политех.dark heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.dark-orange heatтемпература на нагряване до тъмнооранжев цвят
политех.dark-red heatтемпература на нагряване до тъмночервен цвят
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
политех.depth of heat penetrationдълбочина на загряване
политех.discolouration heatтемпература на нагряване, при която детайлът променя цвета си
политех.dissociation heatтоплина на дисоциация
политех.double-insulated conductorпроводник с двойна изолация
физ.egress of heatтоплоотдаване
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
ел.electrically insulatedелектроизолиран
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.evaporation heatтоплина на изпаряване
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
политех.fission-product decay heatтоплина от разпадане на продукти на делене
политех.formation heatтоплина на образуване
политех.friction heatтоплина от триене
политех.frictional heatтоплина от триене
политех.fusion heatтоплина на стапяне
ел.gas-insulatedгазоизолиран
ел.gas-insulatedс елегаз
ел.gas-insulatedелегазов
heatзагрявам (за мотор) (up)
heatнагрявам (се), стоплям (се) (и с up), нагорещявам (се), нажежавам (се)
heatразгонване (нa женско животно)
heatгорещина, топлина
heatлютивина, пикантност
heatспарвам се, ферментирам
heatжар, разпаленост, разгорещеност, раздразнение, гняв
съкращение.heatHigh Explosive Anti-Tank warhead
сп.heatрунд, част от състезание
тех.heatтемпература (и на тялото), нагряване, нажежаване
тех.heatподгревателен
тех.heatтоплозащитен
политех.heatтемпература, степен на нагряване
heatвъзбуждам (фантазия и пр.), разгарям (страсти), раздразням
тех.heat absorberтоплоприемник
политех.heat absorberтоплопоглъщател
политех.heat absorptionтоплопоглъщане
физ.heat abstractionтоплоотвеждане
тех.heat abstractionтоплоотвеждащ
тех.heat abstractionтоплоотвод
политех.heat accumulatorтоплинен акумулатор
политех.heat ageingтермично стареене
политех.heat agingтермично стареене
политех.heat alarmsсигнализатор за прегряване
политех.heat apoplexyтоплинен удар
политех.heat balanceтоплинен баланс
политех.heat bodyingтоплинно втвърдяване
тех.heat boosterподгревател
политех.heat budgetтоплинен баланс
heat capacityтоплоемкост
политех.heat capacityтоплинен капацитет
политех.heat capacityтоплопоглъщаемост
тех.heat carrierтоплоносител
тех.heat chamberтермокамера
политех.heat checkпукнатина, образувана вследствие на температурни изменения
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat colourцвят при закаляване
политех.heat conductanceтоплопредаване
политех.heat conductanceтоплопренасяне
физ.heat conductionтоплопроводимост
политех.heat conductionтоплопроводност
политех.heat conductivityтоплопроводност
политех.heat conductorпроводник на топлина
политех.heat consumptionконсумация на топлина
политех.heat consumptionразход на топлинна енергия
физ.heat contentенталпия
физ.heat contentенталпиен
политех.heat contentтоплосъдържание
политех.heat convectionтоплинна конвекция
политех.heat copyingтермография
политех.heat curingвтвърдяване на горещо
политех.heat curingвулканизиращ се на горещо
политех.heat curingвтвърдяващ се на горещо
политех.heat curingвулканизиране на горещо
политех.heat currentтоплинен поток
политех.heat developmentотделяне на топлина
физ.heat diffusivityтемпературопроводимост
физ.heat diffusivityтемпературопроводност
физ.heat dissipationтоплоотдаване
политех.heat dissipationразсейване на топлина
политех.heat dissociationтермична дисоциация
тех.heat distributionтоплоразпределителен
политех.heat distributionразпределение на топлина
политех.heat dynamometerтоплинен динамометър
политех.heat efficiencyтоплинен коефициент на полезно действие
физ.heat eliminationтоплоотдаване
политех.heat eliminationотвеждане
физ.heat emissionтоплоотдаване
физ.heat emissionтоплоотделяне
физ.heat emissionтоплоизлъчване
политех.heat enduranceтоплоустойчивост
тех.heat energyтоплоенергия
политех.heat energyтоплинна енергия
политех.heat engineтермичен двигател
heat engineerтоплотехник
тех.heat engineeringтермотехнически
тех.heat engineeringтоплотехнически
политех.heat engineeringтоплотехника
политех.heat equationуравнение на топлопроводността
политех.heat equivalentтоплинен еквивалент
политех.heat erosionерозия при нагряване
физ.heat evacuationтоплоотвеждане
тех.heat evacuationтоплоотвод
тех.heat evacuationтоплоотвеждащ
политех.heat evolutionотделяне на топлина
физ.heat exchangeтоплоотдаване
физ.heat exchangeтоплообмен
тех.heat exchangerтоплообменник
политех.heat expansionтоплинно разширение
физ.heat extractionтоплоотвеждане
тех.heat extractionтоплоотвеждащ
тех.heat extractionтоплоотвод
политех.heat extractorтоплообменник
политех.heat flowтоплинен поток
политех.heat fluxтоплинен поток
физ.heat generationтоплоотделяне
тех.heat generationтоплоприход
политех.heat generationполучаване на топлина
ен.heat generationтоплопроизводство
политех.heat gunуред за сушене със струя горещ въздух
тех.heat incomeтоплоприход
политех.heat indexтоплинен индекс
тех.heat inputтоплоприход
политех.heat inputтоплоотделяне
политех.heat inputтоплинно натоварване, количество на подадена топлина
политех.heat insulationтоплинна термична изолация
стр.heat insulationтоплоизолатор
стр.heat insulationтоплоизолация
политех.heat interchangeтоплообмен
политех.heat interchangerтоплообменник
физ.heat irradiationтоплоотдаване
политех.heat leakageзагуба на топлина
физ.heat lossтоплоотдаване
тех.heat lossтоплозагуба
политех.heat lossтоплинни загуби
тех.heat mediumтоплоносител
политех.heat of combustionтоплина на изгаряне
политех.heat of condensationкондензационна топлина
политех.heat of crystallisationкристализационна топлина
политех.heat of evaporationтоплина на изпарение
ядр.heat of fissionтоплина, отделена при делене
политех.heat of fusionтоплина на топене
политех.heat of hardeningтоплина, отделена при втвърдяване
политех.heat of hydrationтоплина на хидратация
политех.heat of settingтоплина на свързване
политех.heat of settingтоплина на втвърдяване
политех.heat of solidificationтоплина на втвърдяване
политех.heat of transitionтоплина на превръщане
политех.heat of vaporizationтоплина на изпаряване
физ.heat outputтоплоотдаване
ел.heat outputотоплителна мощност
heat penetrationпрогряване
политех.heat penetrationзона на прегряване
политех.heat penetrationпроникване на топлина
политех.heat pick-upпоглъщане на топлина
политех.heat polymerполимер, получен чрез полимеризиране по термичен път
политех.heat powerтоплинна мощност
политех.heat powerтоплоенергетика
тех.heat preservationтоплосъхранение
ен.heat productionтоплопроизводство
тех.heat pumpтермопомпа
тех.heat pumpтермопомпен
физ.heat radiationтоплоизлъчване
политех.heat radiationизлъчване на топлина
политех.heat radiationтоплинен излъчване
политех.heat radiatorтоплоизлъчвател
политех.heat radiatorохладител
политех.heat rateспецифичен разход на топлина
политех.heat rateтоплинна мощност
политех.heat ratingтоплинна мощност
политех.heat rayтоплинни лъчи
тех.heat receiverтоплоприемник
политех.heat reclaimизползуване на топлина
политех.heat reclaimрегенериране на топлина
политех.heat reclamationизползуване на топлина
политех.heat reclamationрегенериране на топлина
добави значение или превод тук