flowing equilibrium

  • Обща политехника
  • динамично равновесие
66 допълнителни резултата:
политех.acid-base equilibriumкиселинно-основно равновесие
ел.bridge equilibriumравновесие на мост
политех.control-stick equilibriumнеутрално положение на команден лост
политех.diagram of equilibriumравновесна диаграма
политех.dynamic equilibriumдинамично равновесие
политех.dynamic equilibrium ratioкоефициент на динамично равновесие
политех.ecological equilibriumекологично равновесие
политех.elastic equilibriumеластично рабновесие
политех.equation of equilibriumуравнение на равновесие
тех.equilibriumравновесен
политех.equilibriumравновесие, състояние на равнове-
equilibriumравновесие (и прен.)
equilibriumбалансиране, съчетаване (на интереси и пр.)
политех.equilibrium codeравновесен код
политех.equilibrium concentrationравновесна концентрация
политех.equilibrium conditionусловие за равновесие
политех.equilibrium constantравновесна константа
политех.equilibrium curveкрива на равновесието
политех.equilibrium energyравновесна енергия
политех.equilibrium flowравновесно течение
политех.equilibrium flowравновесен поток
политех.equilibrium levelравновесно ниво
политех.equilibrium mixtureравновесна смес
политех.equilibrium pointравновесна точка
политех.equilibrium positionравновесно положение
политех.equilibrium potentialравновесен потенциал
политех.equilibrium processравновесен процес
политех.equilibrium stateравновесно състояние
политех.equilibrium temperatureравновесна температура
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.equilibrium valveуравновесяващ вентил
ядр.equilibrium xenonравновесно отравяне с ксенон
flowingплавен, който се лее, разлат (за цветове)
flowingкойто се дипли
flowingвливане
flowingкойто тече/се лее/приижда/се надига
flowingпротичане
политех.flowing suspensionтечна суспензия
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.free-flowingбезнапорен
политех.free-flowingсвободно изтичащ
политех.free-flowing pipelineбезнапорен тръбопровод
политех.hydrolytic equilibriumхидролизно равновесие
политех.indifferent equilibriumбезразлично равновесие
политех.isotopic equilibriumизотопно равновесие
политех.labile equilibriumнеустойчиво равновесие
политех.metastable equilibriumметастабилно равновесие
политех.mobile equilibriumподвижно равновесие
политех.neutral equilibriumбезразлично равновесие
non-equilibriumнеравновесност
хим.non-equilibriumнеравновесен
политех.non-equilibrium stateнеравновесно състояние
политех.phase equilibriumфазово равновесие
политех.radiation equilibriumрадиационно равновесие
политех.radiative equilibriumрадиационно равновесие
политех.radioactive equilibriumрадиоактивно равновесие
политех.redox equilibriumредокси равновесие
политех.restoration of equilibriumвъзстановяване на равновесие
политех.stable equilibriumустойчиво равновесие
политех.static equilibriumстатично равновесие
политех.statistical equilibriumстатистическо равновесие
политех.thermal equilibriumтоплинно равновесие
политех.thermodynamic equilibriumтермодинамично равновесие
политех.transient equilibriumпреходно равновесие
политех.true equilibriumустойчиво равновесие
политех.unstable equilibriumнеустойчиво равновесие
добави значение или превод тук